Regulamin korzystania z Platformy Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej

 

§ 1  Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia Usług w ramach niekomercyjnego serwisu o nazwie Cyfrowy Urząd Administracji Rządowej (CU AR), dostępnego pod adresem http://e-podlaskie.eu
 2. Administratorem Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej (CU AR) jest Podlaski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.
 3. CU AR realizuje m.in. funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędów w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 17 ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz „systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń” Urzędów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U.  Nr 206 poz. 1216  z późn.zm.).

§ 2  Definicje

 1. Cyfrowy Urząd Administracji Rządowej / CU AR - Główna Platforma do komunikacji jednostek administracji rządowej z innymi jednostkami administracji publicznej oraz klientami urzędów.
 2. Administrator CU AR – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.
 3. PUW – Podlaski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.
 4. JAR – Jednostka Administracji Rządowej; pojęcie obejmuje jednostki z obszaru województwa podlaskiego.
 5. Usługodawca – Podmiot publiczny (JAR, PUW) udostępniający swoje usługi na CU AR.
 6. K.P.A. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).
 7. ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dostępna w Internecie pod adresem http://epuap.gov.pl.
 8. Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną będącą usługobiorcą konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
 9. Regulamin – niniejszy dokument.
 10. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, której definicja znajduje się w art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 11. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną, których definicja znajduje się w art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 12. Usługa/Usługi – usługa/usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach CU AR przez instytucję publiczną na rzecz obywateli, podmiotów gospodarczych oraz organizacji, a także inne formy komunikacji pomiędzy instytucjami publicznymi a obywatelami i organizacjami, służące realizacji zadań publicznych lub wywiązywaniu się obywateli i organizacji z obowiązków wobec państwa.
 13. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z publicznie dostępnych Usług dostarczanych przez platformę CU AR.
 14. Uwierzytelnienie – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości Usługobiorcy lub Usługodawcy biorącego udział w procesie komunikacji.
 15. Użytkownik – łączne określenie Usługobiorcy i Usługodawcy.

§ 3  Ogólne zasady korzystania z serwisu CU AR

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z CU AR.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z CU AR w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Korzystanie z Usług CU AR jest bezpłatne. Opłaty mogą być wymagane jedynie w ramach korzystania z Usług, które wymagają wniesienia opłaty na mocy stosownych przepisów.
 4. CU AR udostępnia treści ogólnodostępne dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz treści dostępne dla Usługobiorców zarejestrowanych.
 5. Korzystanie przez Usługobiorcę z pełnej funkcjonalności CU AR jest możliwe bez rejestracji i logowania, za wyjątkiem niektórych funkcji, które mogą wymagać logowania lub też zakres udostępnianych funkcji lub sposób ich działania może być zależny od faktu zalogowania się Usługobiorcy.
 6. Logowanie przez Usługobiorców do CU AR jest możliwe poprzez wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP.
 7. Z chwilą pierwszego zalogowania Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych adresowych (w tym adresu e-mail) przez Administratora CU AR oraz Usługodawców, a w szczególnych przypadkach także innych danych, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług i na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Administratorami danych Usługobiorców są:  PUW oraz JAR .
 9. Dane o Usługobiorcach będą wykorzystywane tylko do wykonywania zadań statutowych Usługodawców, a w szczególności w celu poprawnej realizacji Usług.
 10. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 11. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgody, o których mowa powyżej, co będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania Usług.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
 13. Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy o zawieszeniu bądź usunięciu konta Usługobiorcy.

§ 4  Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Administrator CU AR gwarantuje, iż Usługi świadczone są zgodne z przepisami prawa.
 2. Administrator CU AR gwarantuje niezaprzeczalność wystawianych Urzędowych Potwierdzeń Odbioru (UPO).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Usługobiorcy bądź osoby upoważnionej przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Usługobiorców.
 5. Usługodawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Usługobiorców zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Dokumenty przekazywane za pośrednictwem CU AR oraz dane osobowe zawarte w tych dokumentach podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Obowiązki Usługodawcy w zakresie załatwiania spraw przewidziane przepisami prawa pozostają niezmienione (takie same) w przypadku załatwienia sprawy drogą elektroniczną za pośrednictwem CU AR.

§ 5  Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Zabrania się korzystania z kont innych Usługobiorców oraz udostępniania swojego konta innym osobom lub podmiotom.
 2. W każdym przypadku zmiany danych wymaganych do rejestracji Usługobiorcy, Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizacji tych danych.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do zachowania poufności pozyskanych danych, w szczególności w sytuacji pozyskania danych bez tytułu prawnego.
 4. W przypadku podejrzenia uzyskania dostępu do konta zarejestrowanego Usługobiorcy na CU AR przez osoby nieuprawnione, Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie administratorów CU AR. Usługobiorca może powiadomić administratorów CU AR przezwysłanie e-maila z adresu podanego w profilu Usługobiorcy z prośbą o zablokowanie konta na adres: administrator@bialystok.uw.gov.pl.
 5. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Administrator CU AR nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, a także Urzędów sprzeczne z prawem.

§ 6  Rodzaj i zakres Usług

 1. Usługobiorcy mają możliwość przeglądu treści ogólnodostępnych na platformie CU AR.
 2. Usługi dostępne w CU AR są świadczone przez Urzędy. Lista Urzędów jest udostępniona w CU AR w zakładce „Urzędy”.
 3. Wykaz i opis usług publicznych świadczonych przez Urzędy jest udostępniony w CU AR w zakładce  „Załatw sprawę”.
 4. Urzędy odpowiadają za wprowadzone przez siebie treści na przyłączonych kartach usług oraz za przyłączone do tych kart dokumenty, w tym formularze. Poszczególne usługi Urzędów oraz ich dostępność mogą się różnić między sobą w zależności od Urzędu.

§ 7  Wysyłanie i odbieranie dokumentów

 1. CU AR umożliwia Usługobiorcy interaktywne wypełnianie formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz na komunikowanie się z Urzędami.
 2. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędów za pomocą CU AR powinny być zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U.  Nr 206 poz. 1216  z późn.zm.) i uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
 3. Brak wymaganego podpisu stanowi brak formalny, który może zostać usunięty w trybie art. 64 K.P.A.
 4. Doręczenia dokumentów dokonywane za pomocą CU AR uważa się za dokonane przez Urząd lub do Urzędu. CU AR realizuje przekazywanie doręczanych Urzędowi dokumentów elektronicznych do systemu teleinformatycznego danego Urzędu.
 5. Dokument uznaje się za dostarczony do Urzędu po dostarczeniu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), wygenerowanego i odesłanego automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu w Elektronicznej Skrzynce Podawczej Urzędu.  Jako datę dostarczenia Dokumentu uznaje się datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego wystawioną na UPO.
 6. W przypadku, gdy realizacja usługi jest uzależniona od wniesienia opłaty, a Urząd udostępnia możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną, Usługobiorca korzystając z możliwości wniesienia opłaty drogą elektroniczną wyraża zgodę na doliczenie do opłaty należnej Urzędowi prowizji dla operatora płatności elektronicznych.
 7. Poświadczenie doręczenia jest udostępniane przez Urząd w celu umożliwienia podpisania tego poświadczenia przez adresata dokumentu elektronicznego i zawiera zakres danych opisany w  przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów  elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U.  Nr 206, poz. 1216).
 8. Adresat dokumentu elektronicznego potwierdza  jego  odebranie  przez  opatrzenie  poświadczenia doręczenia   podpisem   elektronicznym   umożliwiającym identyfikację podpisującego w sposób określony w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
 9. Po  opatrzeniu  poświadczenia  doręczenia podpisem  elektronicznym,  system  CU AR, po zakończeniu  procesu  weryfikacji  podpisu  elektronicznego adresata, udostępnia adresatowi do pobrania doręczany dokument  elektroniczny  wraz  z  podpisanym  przez niego poświadczeniem doręczenia.

§ 8  Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca gwarantuje ochronę danych i informacji o Usługobiorcy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Usługobiorcy przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Usługobiorcy.
 3. Usługodawca zapewnia zarejestrowanym Usługobiorcom możliwość usunięcia swojego konta. Usunięcie konta następuje na wniosek właściciela konta złożony z wykorzystaniem usługi pisma ogólnego dostępnej na stronie na platformie Cyfrowego Urzędu Administracji Rządowej Województwa Podlaskiego lub platformy ePUAP.

§ 9  Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywania Usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 10  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie CU AR.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 3. Administrator CU AR zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej CU AR (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Usługobiorca zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania dostępu do konta Usługobiorcy.